Trong tổng số doanh thu trên, doanh thu từ than của Tổng công ty đạt 924 tỷ đồng, doanh thu từ sản xuất xi măng đạt 953 tỷ đồng và doanh thu từ nhiều sản phẩm khác đạt 748 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khoảng 14 tỷ đồng. Đây là đơn vị có mức doanh thu từ nhiều sản phẩm đa ngành cao, tạo nhiều việc làm cho đồng bào, nhân dân các dân tộc địa phương. Để đạt mức doanh thu trên, các sản phẩm chính của đơn vị như: than gần 1,1 triệu tấn; xi măng tiêu thụ 1,16 triệu tấn và nhiều sản phẩm khác như gạch, đá xây dựng, vỏ bao xi măng, dịch vụ nghỉ dưỡng v.v.